مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت پاپوش پسرانه

آموزش بافت پاپوش پسرانه قلاب بافی

این پاپوش رو برای پسرای دلبنتون ببافین. حتی واسه دید و بازدید های عید که هوا هنوز کمی سرد هست ببافین و پاشون کنید.

آموزش بافت پاپوش پسرانه قلاب بافی

ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮﺷﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی در ﻗﻼب بافی نیست ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ زﻧﺠﯿﺮﻩ، ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻩ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﭘﻮش ﺑﺎﺑِﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ و دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ باشید

ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﮐﺎﻣﻮای ﻗﻬﻮﻩ ای ﯾﮏ ﮐﻼف ﮐﺎﻣﻮای ﻓﯿﺮوزﻩ ای ﯾﮏ ﮐﻼف ﻗﻼب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮا

برای ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش، ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزﻩ ای 40 ﻋﺪد زﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ دور ﺗﺎ دور زﻧﺠﯿﺮﻩ را 6 رج ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺠﯿﺮﻩ را از دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ، وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ زﻧﺠﯿﺮﻩ رﺳﯿﺪﯾﺪ داﺧﻞ زﻧﺠﯿﺮﻩ اول و آﺧﺮ را 3 ﻋﺪد ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺣﯿﻦ دور زدن، ﻃﻮل ﮐﻒ .ﭘﺎﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻩ ﻋﺮض آن زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ای دور ﺗﺎ دور ﮐﻒ .ﭘﺎﭘﻮش را ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ .رج ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ در ﮐﻞ 5 رج ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای ﻗﻬﻮ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ در ﻫﺮ رج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی 5 ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ را ﺑﻪ ( ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ) ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش داﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﻨﺪ روی آن را ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻋﺮض ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪﯾﻨﮏ .روی ﭘﺎﭘﻮش را ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻮش وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﻼب ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﻫﺎ داده شد


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده